CHÍNH SÁCH CÔNG NỢ

1. Thời hạn thanh toán
– Công ty Maxdent áp dụng chính sách thanh toán ngay đối với các khách hàng chưa đăng ký hạn mức công nợ.
– Đối với khách hàng được cấp hạn mức tín dụng, thì các đơn hàng phát sinh của tháng này, sẽ có thời hạn thanh toán trễ nhất là ngày 15 của tháng sau.

2. Đăng ký hạn mức tín dụng
Điều kiện để Quý khách hàng được cấp hạn mức tín dụng là:
(1) Có doanh số giao dịch trung bình 3 tháng gần nhất lớn hơn 2.000.000đ
(2) Ký Hợp đồng Nguyên tắc với công ty

3. Đối chiếu và thanh toán công nợ
– Ngày 02 – 03: Công ty Maxdent gửi Bảng tổng kết công nợ phát sinh kỳ trước cho khách hàng.
– Ngày 03 – 15: Quý khách hàng đối chiếu và thanh toán công nợ của kỳ trước.

4. Nợ quá hạn
– Phát sinh công nợ quá hạn 30 ngày: Hạn mức tín dụng của Quý khách sẽ hết hiệu lực, Quý khách chuyển qua chế độ thanh toán ngay.
– Phát sinh công nợ quá hạn 60 ngày: Công ty có quyền ngưng cấp hàng cho đến khi Quý khách hàng thanh toán hết nợ cũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *